Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientovSprávca osobných údajov:

Mgr. Xénia Dvorínová
Pressburg papier VOS, s.r.o.
IČO: 31356737
DIČ: 2020908725

Kontaktné údaje správcu:

Mgr. Xénia Dvorínová
e-mail: xenia.dvorinova@gmail.com

Účel spracovania osobných údajov:
• marketingová komunikácia, zasielanie newsletterov a informatívnych správ
• vybavenie otázok a pripomienok, zistenie spokojnosti

Právny základ spracovanie osobných údajov:
Oprávnený záujem správcu na vybavovanie objednávok klientov, na ich informovanie, vrátane zasielania marketingových správ, na zistenie kvality ponúkaného tovaru a služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, aby bolo možné naplniť účely oprávneného záujmu správcu. Poskytnutie osobných údajov je povinné na vybavenie objednávky, pre marketingové účely a informovanie o dobrovoľnom hodnotení workshopu a nákupu tovaru, spracovanie pripomienok a príspevkov do diskusie.

VAŠE PRÁVA:
• máte právo získať prístup k svojim osobným údajom, teda získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané; ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a ďalším konkrétnym informáciám,
• máte právo na opravu svojich spracovávaných osobných údajov, ak sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracovania môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov,
• máte právo na vymazanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
• máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
• môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete odovzdať svoje osobné údaje inému správcovi,
• máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje neoprávnene či inak porušuje Vaše práva.

Osobné údaje sú spracovávané podľa zákonných požiadaviek po dobu 10 rokov od vybavenia poslednej objednávky.